Anv-områden


Vi kan hävda två ståndpunkter: STiL kan användas till allt eller bara till … En skiftnyckel har absoluta be­gräns­ningar både uppåt och neråt men passar i övrigt till många olika muttrar.

[ezcol_1half]

Bedömningar
STiL
har också begränsningar men de bygger på bedömningar. Är det lämpligt, kan jag till­räck­ligt, finns det tidigare erfarenhet, vad kräver situationen, har jag ont om tid, vad säger manualen osv?

Mer text ...

 

Ej diagnos
På en punkt tar vi är absolut ställning: STiL får inte an­vän­das för att ställa diagnoser (misstänkt avvikelse från ”normalt” beteende och vad det kan bero på) och inte heller får resultatet rap­por­teras till tredje person utan att respondenten har fått åter­kopp­ling och känner till vem mer som tar del av resultatet.

STiL är bra på
I övrigt är STiL ett bra hjälp­medel i alla situationer där vi bedömer människor (inklusive oss själva), grupper eller kulturer. I de flesta fall sker en omed­ve­ten, schablonmässig bedöm­ning; det vet man väl hur röd­håriga, yngre chefer, ung­domar, äldre, kvinnor är osv.

Rättvis bedömning
STiL
erbjuder en objektiv bedömning som, i jämförelse med schabloner, är rättvis mot båda parter. Även utan att ”mot­parten” har ”gjort profilen” kan kontakten bli mycket mera pro­duktiv genom att vi till­ämpar STiLmodellen när vi ”läser” andra.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Tipslista
Vi presenterar här en lista över användningsområden. Listan ska uppfattas som tips och inspiration. Bakom länkarna hittar du möjliga tillämpningar som bygger på egen erfarenhet.

Tillämpningstips
360°
Affärsutveckling
Coaching
Grupputveckling
Hitta din passion
Karriärväxling
Konflikthantering
Kundrelationer
Ledarstil
Motivationsfaktorer
Människokännare
Omplacering
Omställning
Organisationskultur
Outplacement
Personlig utveckling
Presentationsteknik
Reaktion under press
Rehabilitering
Rekrytering
Säljutveckling
Utvecklingsplanering
Utvecklingssamtal

[/ezcol_1half_end]