STIL (Persiska)


چیست ؟ STIL

. نزدیکترین پروفایل شخصیتی به شخصیت افراد میباشد STIL ، Marston’s DiSC رفتاری بر اساس تئوری

. این اطلاعات و دانش از تجربه ی منابع انسانی و بخش جذب نیرو از سال ۱۹۸۰ به دست آماده است

. طراحی شده است که به طور مختصر و کاربر پسند و مفید شخصیت رفتاری فرد را بررسی کند STIL

.قلب پروفایل سیستم بررسی شخصیتی فرد است STIL

 . به یک ابزار پویا تبدیل می شود و کمک میکند تا  شرکت کنندگان به رفتار خود نزدیک شوند STIL که با آن

STIL

کار میکند ؟ STIL چطور

 .رفتار و صفات شرکت کنندگان را بررسی میکند STIL

.میشود STIL نتایج این بررسی  پایه ای برای یک گفتگو بین شرکت کنندگان ومشاور

. به این گفتگو ، بررسی شخصیت رفتاری کارکنان می گوییم

. به تجزیه و تحلیل نتیجه ی پروفایل شرکت کننده می پردازد STIL در طي این بررسی شخصیت رفتاری ، مشاور

این به شرکت کننده اجازه می دهد که رفتار خود را تایید و ارزیابی کند و همچنین در مورد صفات پنهان و نقاط قوت و ضعف خود به
.گفتگو بپردازد

.روند این بررسی یک تجربه با ارزش است که برای شرکت کننده حس تحقق، درک و پذیرش رفتار خود را فراهم میکند

  .یک ابزار کاربر پسند برای تأمل است . نه یک تعیین کننده مطلق که این فرد چه کسی است STIL در پایان روز پروفایل

STIL

اهمیت داد ؟ STIL چرا باید به

: میتواند برای شما و کسب و کار شما مفید باشد به دلایل زیر STIL استفاده از

توسعه و بهبود سازمان/ گروه ها / فرد      •

       اطلاع از پروفایل همکاران به معنای درک نحوه کار کردن با آنها و اینکه چطور به بهترین نتیجه با هم  برسید میباشد .

•      تعیین اعضای تیم برای پروژه

       استفاده از نتایج پروفایل STIL کمک میکند که شخص مطابق به شخصیت رفتاری خود در جایگاه مناسب کار کند.

•      فروش و توسعه کسب و کار

        درک اینکه چگونه کسب و کار شما  با استفاده از STIL کار میکند –

         بهبود به  روابط مشتری، استراتژی های روابط عمومی، فرهنگ سازمانی و غیره .

STIL

. را یک ابزار جهانی قابل دسترس و قابل استفاده برای همه بسازیم STIL وظیفه ما این است که

. برای همه در دسترس باشد STIL از این رو برای ما مهم است که

: پروفایل ما در حال حاضر به زبان های زیر در دسترس است

 . انگلیسی، سوئدی، فنلاندی، آلمانی، چینی، فارسی