Affärsnytta


En vanlig invändning mot konsulthjälp är: ”Vi är så unika och har ni ingen erfarenhet av vår bransch har ni heller inget att tillföra!” Motfrågan blir då vilken erfarenhet kunden har av att jobba med utvecklingsprocesser? VAD kunden jobbar med är de specialister på, HUR de jobbar är vi specialister på!

Likheter
All organiserad verksamhet, både offent­lig och privat, går ut på att pro­ducera

  • rätt saker eller tjänster
  • i rätt tid
  • i rätt kvali­tet
  • i rätt kvantitet
  • till rätt kost­nad!

STiL ­personprofil lyfter fram bl a person­lig­hetens, kultu­rens och ledar­­skapets bety­delse. Profilen visar hur vi agerar mot varandra, hur vi kommunicerar och vad som präglar våra relationer. Den tar fasta på individens styrkor och svag­heter; du rekryterar till exempel en civil­ingenjör och får en fantastisk för­­handlare, inspiratör, organisatör och problem­lösare.

Gruppen
Med profilen kan vi illustrera grup­pens styrkor och svagheter: Har gruppen rätt styrka för att nå målet? Har gruppen rätt ledare? Med STiL lokaliserar vi eventuella brister och utvecklar gruppen för att effektivare nå målet.

Ledarskap
Har organisationen rätt ledarskaps­profil? Stödjer kli­ma­tet verk­samhe­tens inriktning? Varför ge­nom­förs inte fattade beslut? Uppstår kon­flikter utan anledning? Med STiL hittar vi snabbare orsakerna till problemen!

Problemlösare
Med STiL som förklarings­modell och samtals­verktyg kan vi belysa, tydliggöra och jobba igenom lösningar. STiL blir till affärs­nytta!