Rekrytering


Vi hjälper till med enskilda steg i processen eller vi tar hand om hela jobbet från intervjun om vad ni behöver till introduktion av den lyckliga ”vinnaren”! 

Befattningen
Med STiL definierar vi befattningen genom att inter­vjua i 360°; berörda parter bidrar med infor­ma­tion, både formell och informell.

Den sammanställda informationen formuleras i en annons som syftar till att få rätt sökande; både kompetens och personlighet, inte så många som möjligt.

Urvalskriterier
Urvalet sker utifrån överenskomna kriterier och en ”utvald” grupp ombeds göra STiL personprofil. De får en omfattande återkoppling; viktigt för tilltron till profilverktyget men minst lika viktigt för upp­drags­gi­varens egen good-will även om bara en sökande kan få jobbet. De andra ”utvalda” ska ju gå däri­från, visserligen som förlorare men, med en positiv bild av en presumtiv arbetsgivare.

Effektivt intervjuunderlag
Tillsammans bildar den definierade kravprofilen i STiL-termer och de sökandes egna STiL-profiler ett oslagbart intervjuunderlag. Intervjuaren har plötsligt och bildlikt en ”tumskruv” till sitt förfogande. Änt­ligen kan intervjuaren kontrollera situationen och anpassa intervjun efter de sökandes personlighet på ett systematiskt sätt!

Introduktion
Till sist har vi nytta av STiL vid introduktionen av den nyanställde; hur han eller hon introduceras på det nya jobbet och presenteras för sina nya arbets­kamrater.

En felrekrytering kostar långt mer än bara kost­naden för en bortkastad platsannons!