360°


När ledarutveckling är som bäst, när den bygger på verkligheten och involverar den närmaste omgivningen är förutsättningarna också som bäst för att verklig utveckling – förändring – ska komma till stånd. Vi engagerar inte bara ”föremålet” för utvecklingsinsatsen utan också kolleger, medarbetare, överordnade och andra intressenter till exempel familjen, facket, föreningen ...

Samma tänk tillämpar vi i rekrytering. Tillsammans utgör den samlade bilden – varvet runt – en mycket tillförlitlig grund för att rangordna de sökande från den mest till den minst lämpade för det aktuella jobbet med hänsyn taget till alla intressenters synpunkter och önskemål.