Certifiering


STiLprofilen
Under utbildningen får du kunskap om i första hand att ge återkoppling på STiLprofilen. Vi delar med oss av både egna och andras erfarenheter samt går igenom STiL-modellen i detalj.

Du kommer att kunna använda och ha nytta av samtalsverktygen när det gäller inte bara kart­lägg­ning utan framför allt utveckling:

 • Självinsikt
 • Möten
 • Kommunikation
 • Relation
 • Rekrytering
 • Ledarutveckling
 • Karriärplanering
 • Coaching
 • Konflikthantering

Användarutbildningen genomförs under 1+1 dagar. Efter avslutad kurs är du certifierad att använda STiLprofilen. Därefter är du välkommen att fritt söka support.

Offert
Användarutbildningen inkluderar kursmaterial, övningsprofiler under utbildningen och fri support i fortsättningen.

Göteborg 2015-00-00
Kjell Ericson

Första dagen går vi igenom hur profilen kan användas vid samtal som ett utvecklingsverktyg, som snabbt leder till målet under t ex anställningsintervjuer, grupp­ut­veck­ling, motivationsträning eller förstärkning av självförtroendet.

Du får en grundlig genomgång av STiLmodellen, som är världskartan över beteendelandskapet. Vi förankrar självklart kunskapen bakåt hos ”de gamla grekerna” för att sedan befästa det naturliga och nästan instinktiva i våra beteendemönster.

Därefter går vi igenom de tekniska aspekterna: hur profilen är uppbyggd, kalibrering, höga och låga faktorer, fallgropar osv. Du får sedan tillämpa kun­ska­perna på din övningsprofil i en fingerad åter­kopp­ling. Vi fördjupar kontinuerligt kun­ska­perna i dialogform och belyser tolkningsresultaten som underlag för kommande samtal.

Mellan det första och det andra kurstillfället skall du genomföra minst fem analyser med åter­kopp­lingar för att sedan redovisa erfarenheterna under den andra utbildningsdagen.

Andra dagen, cirka en månad efter första kurs­till­fället, präglas av erfarenhetsutbyte kombinerat med repetition. Du berättar hur återkopplingarna har fungerat. Vad som var lätt, svårt, bra, värdefullt, tveksamt! På så sätt fördjupas kunskapen och du guidas till bättre och säkrare återkopplingar. Som stöd har du ett ”bibliotek” av exem­pel­tolk­ningar, som också används som dokumentation till den person eller grupp som får sitt beteende belyst av dig.

Vi går även igenom andra användningsområden.

Efter genomgången utbildning är du certifierad och välkommen att få kostnadsfri support på våra verktyg.

Så här genomförs utbildningen

Innehåll

 1. STiLmodellens bakgrund och begrepp
 2. Etik i återkoppling och handhavande
 3. Definition av beteendeanalys
 4. Användningsområden
 5. Vad instrumentet mäter (och inte mäter)
 6. De 4 faktorerna S, T, i och L
 7. Tolkning av låga värden
 8. Motivationsfaktorer
 9. Starka och svaga sidor – 2 sidor av samma mynt!
 10. Kommunikationsstil
 11. Ledarstilar
 12. Att hantera formulären
 13. De olika profilerna
 14. Grafiska mönster
 15. Önskvärda egenskaper i olika befattningar
 16. Frågeställningar med profilerna som underlag
 17. Beteendebeskrivningar
 18. Självkännedom
 19. Uppbyggnad och kalibrering
 20. Förväntningar på dig som användare

Genomförande
Tillsammans med kallelsen till utbildningen ber vi dig sända oss mejladressen till en person som du känner väl. Vi mejlar en länk som han eller hon ska öppna och enligt instruktionen fylla i profilfrågorna. Resultatet används sedan som övningsmaterial under kursen.

Kursen inleds med en orientering om olika sätt att beskriva människor, vad som utmärker ett bete­ende och hur STiLprofilen bidrar till självkännedom.

stil_S
 
 
Säker, rationell, styrande, modig, otålig beteendestil

Liknar Jungs döma/ uppfatta och Marstons dominant beteende. Att jämföras med antikens koleriker, väderstrecket norr, elementet eld och färgen röd.

 

Väljer/skapar situationer där man får styra

Direkt, kraftfull, otålig. Önskar ha kontroll över situationen. Expert på klart, direkt tal. Utmanar gärna etablerad praxis. Kanske mindre bra på diplomati. Får saker och ting att hända. Ledarskap präglat av krav på omgivningen. Medarbetarskap präglat av självständighet. Skapar resultat utan hänsyn till motstånd.

stil_L
 
 
Logisk, sökande, rationell, detaljorienterad, beteendestil

Liknar Jungs förnuft/intuition, och Marstons försiktigt beteende. Motsvarar grekernas melankoliker, kompassriktningen öster, elementet jord och färgen blå.

Väljer/skapar en god relation till sig själv

Reserverad, kritisk tänkare. Önskar leva upp till sin egen höga standard. Diplomatisk och självkritisk. Expert på att skapa ordnade förhållanden. Kanske mindre bra på entusiasm. Kvalitet som ledarinstrument. Medarbetarskap präglas av stränga krav på sig själv. Skapar resultat genom att bemästra detaljerna.

 

stil_T
 
 
Talför, styrande, emotionell, utåtriktad beteendestil

Motsvarande Jungs utåtvänd/inåtvänd och Marstons influent beteende. Det liknar grekernas sangviniker, väderstrecket söder, elementet luft och färgen gul.

 

Väljer/skapar positiva relationer

Utåtriktad, charmerande, verbalt stark. Önskar samarbete med omgivningen. Expert på att skapa entusiasm. Har oftast ett stort kontaktnät och utvecklar ständigt nya relationer. Kanske mindre bra på detaljer. Charm och humor som ledarinstrument. Medarbetarskap präglas av allianser. Skapar resultat genom allianser och entusiasm. 

stil_i

 

inkännande, emotionell, sökande, lojal, beteendestil

Besläktad med Jungs känna/tänka och Marstons stabilt beteende. Att jämföras med antikens flegmatiker, kompassriktningen väster, elementet vatten och färgen grön.

 

Väljer stabilitet och undviker konflikter

Arbetsam, trygghetskapande lagspelare. Önskar arbetsro och stabilitet. Expert på att koncentrera sig på uppgiften. Mindre bra på att finna nya vägar. Håller sig till accepterade procedurer. Ledarskap präglat av att vara en förebild. Medarbetarskap präglas av stabil insats. Skapar resultat genom stabilitet och samarbete.

 

STiL-profilen
STiL
presenterar information om framträdande beteendemönster. En person bedömer sig själv genom att i ordgrupper välja de ord som mest respektive minst beskriver sättet att vara. Profilfrågorna bygger på tvingande val som ger 3 grafer; vardagsbeteendet, det mest medvetna och det minst medvetna beteendet.

Vardagsbeteende
Här beskrivs den självbild som är lättast att känna igen. Det är den bild av dig själv som du troligen trivs bäst med och upplever som den mest naturliga – du agerar i trivselzonen.

Det är ditt beteende i en miljö som du har stort inflytande över, t ex din hemmiljö.

Mest medvetna beteende
Här framträder bilden av den anpassning du gör till din nuvarande arbets­si­tua­tion, för att klara av aktuella arbetsuppgifter eller motsvara förväntningarna från omgivningen. Ditt mest medvetna beteende är en €överlevnadsstrategi€ i en miljö eller omgivning som du oftast inte själv har skapat.

Profilen används med fördel då ämnesområden som självkännedom, ledar­ut­veck­ling, rekrytering, säljutveckling, grupputveckling, kommunikation, moti­va­tion, press eller stress och trivsel skall behandlas.

Minst medvetna beteende
Här beskrivs bilden av ditt mest intuitiva eller oöverlagda beteende. Det visar sig högst sannolikt i en pressad situation då du inte hinner tänka efter vilket bete­ende situationen kräver.

Det är ditt instinktiva eller reflexmässiga beteende.

KOMPASSEN
Kompassen är vårt grupputvecklingsverktyg, som baseras på STiL-profilen. Det kartlägger och jämför gruppens önskvärda beteende i relation till gruppens ledning, mål och placering i organisationen och det verkliga beteendet gruppen präglas av. Två jämförbara bilder av gruppens beteendemönster växer fram. Ett önskat och ett verkligt. Jämförelsen mynnar ut i kunskap och beslut om åtgärder för att gruppen ska kunna prioritera och effektivare nå sina mål.

I verktyget presenteras 12 viktiga egenskaper utifrån STiL-modellen. Med hjälp av frågor i materialet och en handledare definierar gruppen själv de önskvärda egenskaperna och kompetenserna som krävs för att nå målet.

Kompassen som modell kan med fördel även användas i rekryteringsprocessen. Organisationens kravprofil ritas in i modellen, som sedan jämförs med den sökandes personprofil.

Här kan du ladda ner kursbeskrivningen i sin helhet >>>