Kvalitet


[ezcol_1third]Självklart ska STiL ha kvalitet – högsta kvalitet – men kravet på kvalitet ska bedömas i för­hål­lande till syftet. Resultatet av ett blodprov förväntas vi acceptera eftersom det bygger på tillförlitlig vetenskap. Det är ett fristående test som vi litar på. STiL är inte ett test utan ett samtalsverktyg som aldrig får användas som en ”dom” över respondenten. Med STiL skapar vi en bild av en persons beteende, ett erbjudande: ”Var så god, känner du igen dig?” Den bilden ligger i sin tur till grund för utveck­ling; med STiL ­flyttar vi uppmärk­sam­heten från traditionell kart­lägg­ning till bilder av en ny möjlig framtid. Fokus flyttas från ”jag är” till  ”jag kan bli”. Att hitta indi­vi­dens poten­tial!

Syfte
I en djupare mening syftar STiL till frihet! Kunskap och självinsikt gör människan friare i förhållande till vanliga begränsningar som ”jag kan inte, jag törs inte, jag är för dum för att lära mig” osv. Med STiL betonar vi möjligheter och förändring istället för status quo!

Potential
Individens potential kan presenteras i mål, mening, passion, framgång och lycka! Tillämpat på STiblir det:

 • Mål – personen ska uppleva en känsla av ökad frihet och vilja att utveckla sin per­son­lig­het.
 • Mening – yrkesroller i linje med pro­fil­resul­tatet är mer meningsfulla.
 • Passion – det är lättare att hitta sin passion med pro­fil­resul­tatet som grund.
 • Framgång – individen bestämmer själv vad som är framgång och STiL underlättar beslutet!
 • Lycka – profilresultatet ökar san­no­lik­heten att hitta anledningar till lycka!

Samtalsverktyg
STiL är ett samtalsverktyg dvs raka motsatsen till ett test; resultatet får inte tala för sig självt – för­sik­tighetsprincipen. Facit är aldrig STiL – det är alltid personen själv vars upp­fattning övertrumfar alla kvalitetsmått.

Återkoppling går ut på att hitta den tolkning, som ligger närmast ”san­ningen”, att tydliggöra indi­vi­dens potential och därmed aktivt bidra till en ”äkta” självinsikt. Och ändå har vi lagt största vikt vid samtliga faktorer som till­sam­mans utgör kvaliteten på en bete­ende­profil.

Diagnos
Test av olika slag används för att ta reda på mer eller mindre sjukliga avvikelser; psykisk störning, blodprover, alkotest, alzheimer.  Då ska testet i sig entydigt kunna stå för resultatet utan att ”patien­ten” har någon talan.

Statistik
STiL är ingen mystik, bara statistik! Det är en fråga om hur många som väljer resp ord. Resultatet för­delas enligt Stanine-skalan och alla resultat jämförs sedan med de statistiska mönster som uppstår. Det blir en 95-procentig ”sanning”. Kvaliteten är tillräcklig för ändamålet.

Validitet/reliabilitet
Validitet är måttet på hur väl profilen mäter det den påstår sig mäta. Relia­bili­tet är måttet på hur stabil profilen är över tiden, att den ger samma resultat vid olika mättillfällen.

Professor Rubenowitz
Under en konferens på Sheraton någon gång på 90-talet utmanade professor Sigvard Rubenowitz publiken: – Jag är beredd att äta upp min hatt om någon kan visa mig en beteendeprofil med en validitet högre än 0,64![/ezcol_1third] [ezcol_1third]

Det är vanligt att leverantörer lovar betydligt högre siffror. Det skulle vi också kunna göra t ex genom att registrera respondenternas reaktion.

Elementen
Kvalitet börjar byggas på den historiska basen, de gamla grekernas uppfattning att alltet inkl män­nis­kan bestod av de så kallade elementen; eld, luft, vatten och jord.

Temperamenten
Grekerna delade också in männis­kans tem­pe­ra­ment i:

 • Koleriker; hetsigt, hetlevrat, av grekiskans ”chole” som betyder gul galla.
 • Sangviniker; livligt, växlande, sorglöst, av latinets ”sanguis” som betyder blod.
 • Flegmatiker; trögt, lugnt och sävligt, sen­fär­digt och mini­mala känslorörelser, av ”flegma” som betyder slem.
 • Melankoliker; mycket känsligt, med lång­sam och djup reaktion, av grekiskans ”melano chole” som betyder svart galla.

Samma fyra tem­pera­ment kommer igen i tarot­korten från 1400-talet. Marston spann vidare på samma tråd i sin dok­tors­­av­­hand­ling från 1929 och ungefär samtidigt utarbetade Carl Gustav Jung sin betydligt mera komplicerade modell påverkad av Freud och psykoanalys.

Ökat behov
Med tiden har de psykologiska typerna infiltrerat språket och skapat ett slags intuitivt igen­kän­nande även om en bredare allmänhet inte känner till bak­grun­den. Behovet att kunna beskriva per­son­lig­heter har ökat i ett samhälle där kommunikation, individualism, val­möj­lig­heter, konkurrens och per­son­lig utveckling spelar en allt större roll.

Passar inte alla
Självskattning och flervalsfrågor passar inte alla. Dyslexi och andra språkhinder försvårar. En del av problemen kan vi se i resultaten. I den mån vi blir varse pro­ble­met har vi andra lösningar som bygger på intervju och dialog.

Modellen
Marston och Jung har formulerat model­ler som ger struktur och mening åt de gamla begreppen. Marstons disc-modell är troligen världens mest spridda person­lig­hets­beskriv­ning. Därmed är den också mycket väl testad, erfarenheten är både lång, bred och djup. Den utgör gemen­sam ”bottenplatta” för många tillämp­ningar världen över.

En svensk tillämpning avsedd ”i första hand att användas för urval och rekry­tering, ledar­skaps­ut­veck­ling, kar­riär­planering och teambuilding” har grans­kats av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psyko­logi) och befunnits motsvara kvalitetskraven. STiL baseras på samma grunder.

Gömma sig
Ju högre kvalitet på profilen desto större lockelse att gömma sig bakom resultatet. Om jag miss­lyc­kas kan jag skylla på profilen; ”jag är så långsam, drar förhastade slutsatser, pratar bredvid mun eller det är säkert mitt fel”. Men då har man missat poängen; avsikten med STiL är att stärka och bygga!

Ordval
Observera att STiL är en svensk tillämpning, inte en översättning. Utgångs­punk­ten har varit Marstons originalordlista. Från den utgångs­punk­ten har vi skapat mot­svar­ande svenska ordlista genom att välja ord som i så hög grad som möjligt står för en dimension – S, T, i och L – i taget.

[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]

Vi har valt ord som är så vanliga att de förstås av så stor del av befolkningen som möjligt. Språk­svå­rig­heter och dyslexi har vi andra lösningar för.

Vi har också valt ord som inbördes väger lika tungt så att inte ett av orden ”sticker ut” och blir valt på andra grunder än att det är betecknande för sättet att agera.

Prognosvärde
Hög statistisk kvalitet på en personprofil skulle ge ett visst prognosvärde. Men under mina 35 år i ”pro­filbranschen” har jag aldrig fått frågan angå­ende ett profilresultat: – Blir det här en bra chef om fem år?

Dessutom vet vi att framtiden alltid förändras. I vilken mån individer förändras eller är stabila i sitt beteende vet vi mycket lite. Ännu mindre om per­son­lig­hets­dragen skiljer sig åt med avseende på tiden.

Profilresultat handlar alltså i praktiken alltid om här och nu. T o m rekry­tering, som ju i sig är framtids­inriktad, handlar om ”är det här den kandi­daten vi letar efter som passar in i gruppen och i kulturen? Nu!”

Växer med tiden
Kvaliteten ökar hela tiden i takt med användandet. Varje genomförd profil adderar till det statistiska underlaget och ökar på så sätt träffsäkerheten.

Profil eller test
Vi vänder oss alltså mot beteckningen ”test”. Med STiL testar vi ingenting, vi skapar en ”profil” som varken är fel eller rätt. Det finns inget målvärde, inget resultat som ska eller bör uppnås. Resultatet är alltså inte en prestation, det är ett diskussionsunderlag, som ska leda oss så nära ”sanningen” som möjligt. Den kan inte räknas i ”blodkroppar”, den är istället både en känslomässig och en rationell ”bedömning”.

Världens närmaste profil
STiL ska upplevas som den närmaste av alla pro­filer, i alla avseenden, av alla inblandade! Därför kan du lätt:

 • känna igen dig
 • förstå
 • administrera
 • hitta
 • köpa
 • ge återkoppling på
 • använda
 • tillämpa
 • bygga utveckling på
 • söka support till
 • klaga på
 • berömma
 • dela med världen!

Hjälp oss att hela tiden förbättra närheten till STiL!

Återkopplaren
Hög eller låg kvalitet i händerna på en omogen återkopplare är lika förödande.

Slutsats
STiL uppvisar alla tecken på god kvalitet och har befunnits väl lämpad för ändamålet!

I övrigt hänvisar jag till min egen långa erfarenhet av att ha jobbat med fyra varianter av disc-base­rade beteendeprofiler.

Göteborg i april 2015
Kjell Ericson


Kritik
Läs en kritisk röst: http://personlighetstester.nu/[/ezcol_1third_end]