Om Profilen


STiL är den lilla, stora personprofilen. Den lilla av naturliga skäl; vi är ett litet gäng med stora ambitioner. Det hindrar oss inte från att tänka globalt; därför finns STiL på engelska, persiska och kinesiska. Och självklart svenska. Hittills. Snart kommer finska och tyska.

 

Den stora profilen av det skälet att den är byggd på världens vanligaste ”bottenplatta” – William Moulton Marstons disc­modell. En modell som vi har arbetat med i många varianter sedan 1980.

Från det att återkopplingen är gjord kan individen utnyttja sina starka sidor och dämpa sina svaga. Därför är STiL personprofil omedelbart lönsam. I återkopplingen stannar vi inte vid kartläggningsmomentet utan poängterar med eftertryck utvecklingsdimensionen. Genom medvetenhet om personliga styrkor – större självinsikt – kan alla växa som människor. STiL personprofil blir ett väsentligt bidrag till både individuell och kollektiv framgång. Vi har gjort tusentals återkopplingar, utbildat och diplomerat hundratals användare, skrivit artiklar och tillämpat profilen i mycket skiftande sammanhang; rekryteringsstöd, grupp­utveckling, coaching, i avtal med Länsarbetsnämnden, Af, Göteborgs Stad, Volvo, Yrkeshögskolan, Stockholm Taxi osv.

STiL personprofil är resultatet av vår samlade erfarenhet sedan 1980. En snabb, enkel, pålitlig och svensk personprofil. Vi kallar den därför världens ”närmaste” personprofil! 

Hur gör vi STiLprofilen
Återkopplingen börjar så fort frågorna är besvarade och det tar max 10 min. Återkopplingen bygger på erfarenhet och ett väl genomarbetat material. I botten ligger en pålitlig och genomarbetad statistik. Med hjälp av färger 

och Marstons närmast intuitiva discmodell är resultatet av STiL personprofil både lätt att förstå och lätt att förklara.

Resultatet av STiLprofilen är grunden för samtalet, som vi kallar återkoppling. Under återkopplingen möter man sig själv eller bilden av sitt eget beteende, ett av­görande momentet. Profiltolkningen är inte facit; den är ett förslag och ett under­lag för återkopplingen, en utgångspunkt för sam­talet. Respondenten är den som känner sig själv bäst men  STiLprofilen kan till­föra högst väsentliga bitar till själv­känne­domen. Återkopplingen blir ofta en stark bekräftelse på det de flesta redan ”misstänkte” men lika ofta presenterar analysen nyheter.

Vi tar alltså avstånd från den instrumentella synen på människan. Ingen profil kan göra anspråk på att presentera ”sanningen” om en hel per­son­lighet. En individ, en per­son­lighet, är en oerhört mångfacetterad före­teelse. Biologiskt kan vi t ex särskilja finger­avtryck, blodgrupp, ögonfärg, röst, längd och, den hittills mest individuella egenskapen, DNA. Kombinerar vi egen­skaperna får vi i sanning unika individer; det finns bara en av varje.

Men om vi bortser från sjukdomstillstånd har både vetenskap och beprövad erfa­renhet konstaterat att ”… vid sidan av de många individuella olikheterna i den mänskliga psykologin finns också typiska skillnader” skrev C-G Jung.