Organisationsutveckling


I bästa fall är en organisation utvecklad och byggd kring en idé; en vision och ett mål. I sämsta fall har den bara till nöds uppstått därför att någon hade en produkt-/tjänsteidé. En handlingsorienterad individ började sälja ”idén” därför att det fanns tillräckligt många som ville köpa. [ezcol_1half]

Kultur
I alla organisationer finns, uttalat eller outtalat, en kultur. En stark ägare eller ledare sätter sin prägel på verksamheten och besluten. ”Det sitter i väggarna!” säger vi även om det är många år sedan kulturen uppstod. En konkurrensutsatt kommersiell verksamhet präglas av det mönstret precis som en myndighet präglas av helt andra överväganden. Oavsett vilket består alla orga­nisa­tioner av mjuka delar (människor) och hårda delar (maskiner, material, lagar etc) som ska samverka.

Trefrontsutveckling
Organisationsutveckling
kan alltså ske på tre fronter; utveckla mjukdelarna, de hårda delarna eller både ock. Och på två nivåer; strategi och den operativa verksamheten.[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Läsa organisationen
Med STiL kan vi ”läsa” organisationen; vilken färg är tongivande! Hur mår organisationen dvs män­nis­korna? Har man satt ord på kulturen? Är den ett stöd för nuvarande verksamhet eller en broms? Fungerar beslutsfattande, kommunikation, tillit, kreativitet, konflikthantering, motivation osv optimalt?

STiLutveckling
Med STiL kan vi utveckla organisationen; rätt man på rätt plats, lösa och undanröja kon­flikt­or­saker, målinrikta mjukdelarna, locka fram moti­va­tion och kreativitet, byta färg om det skulle behövas![/ezcol_1half_end]