Skillnad


STiL gör skillnad! Hitta och ta vara på organisationens potential. Baserat på profilen, modellen och återkopplingen, upptäcker du talangerna och inspirerar till fortsatt utveckling. En STiL-återkoppling ska nå längre. Alla andra utveck­lings­åtgärder blir därför bättre anpassade till mottagaren. 

[ezcol_1half]

Kartläggning
Att ”göra en profil” för tanken till i första hand ”kartläggning”; hur är jag? I det allmänna medvetandet är det en beskrivning av hur en människa ”är” även om vi har ambitionen att skilja på ”hur någon är” (personen) och ”hur någon beter sig” (beteendet). Varje människa är en unik varelse; det finns inte två av vare sig dig eller mig. Men här tar vi fasta på det faktum att vi kan iaktta systematiska skillnader mellan ”typer” av beteenden med gemensamma drag och andra ”typer” med andra gemensamma drag.

Utveckling
Men kartläggningen kan i ett vidare perspektiv bli utgångspunkt för en långt mera spännande tanke; utveckling! Med STikan vi anpassa utvecklingen redan från början till den personliga läggningen; kommunikation, relation, motivation, mål­styrning, möten med andra, personliga styrkor och svagheter osv. Men fortfarande gäller den gamla sanningen: Ingen utveckling utan förändring!

Paradigmskifte
Detta är exempel på ett paradigmskifte; att gå från den mentala, statiska bilden ’kartläggning’ till den dyna­miska ’utveckling’. Invändning: Det är väl inget nytt! Alla i branschen har ledar-, grupp- och säljutveckling på schemat. Men handen på hjärtat, hur långt sträcker sig de insatserna? De verkar präglas av ”punktinsatsens” dilemma; svag effekt på sikt. Vi vill förvandla dessa iso­lerade företeelser till långsiktiga serieinsatser upp­backade av rikligt med material, utmanande upp­gifter att genomföra i mellantiden, kontrakt, certi­fiering och uppföljning över tid.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Människan är unik
Människan är förmodligen den art som visar prov på störst unikitet; det är lätt att identifiera individer. Och individerna verkar i vitt skilda miljöer som över tid förändras i olika takt. Att i en föränderlig värld peka ut vilka personliga egenskaper som kommer bäst till sin rätt om fem eller tio år är en hopplös uppgift. Det finns inget profilverktyg som seriöst kan hävda att mått som validitet och reliabilitet kan säga något med säkerhet över längre tidsperioder. Språket, som profilerna bygger på, förändras, arbetsmarknaden, arbets­plat­serna, arbetsvillkoren, arbetshjälpmedlen, kraven på utbildning, utbildningens innehåll … praktiskt taget allt förändras.

Tillförlitlighet
Professor Sigvard Rubenowitz utmanade publiken under en konferens på Sheraton någon gång på 90-talet: – Om någon kan visa mig en personprofil med en validitet högre än 0,64 så ska jag äta upp …

Det enda vi med säkerhet kan säga något om är huruvida en viss ”personlighet” passar in i en aktuell arbetsgrupp, en aktuell kultur, en aktuell miljö just nu! Ett profilresultat kan användas som samtalsverktyg för att göra en kvalificerad bedömning av situationen; hur väl dockar miljö och individ i varandra? Det säger mycket litet om en avlägsen framtid.

Hög validit
Det är mycket lätt att presentera en hög validitet; det är bara att be alla som ’gör profilen’ att markera på en tiogradig skala hur väl de tycker att resultatet stämmer; för STiL är den siffran inte under 8 av 10. Angående reliabiliteten har vi exempel på resultat som till punkt och pricka stämmer på alla 48 markeringarna med ett halvårs mellanrum men också skilda resultat med 14 dagars mellanrum!

Inget av måtten har en pålitlig prognosticitet dvs de säger inget med säkerhet om en avlägsen framtid i en dynamisk tillvaro!

[/ezcol_1half_end]