STiL personprofil


[ezcol_1half]

STiL personprofil vilar på en solid statistisk grund. Men till synes vederhäftiga statistiska mått leder ofta till övertro på resultatet, att det är sant och att vi även utan återkoppling kan påstå något om en individ. Vi är därför försiktiga med den typen av varudeklaration och betonar istället vikten av ett omsorgsfullt uppföljningssamtal; den återkoppling som vi aldrig ger avkall på. Alla som ”gör en STiL personprofil” har rätt att kräva en kvalificerad återkoppling. Den är vår styrka och hjärtesak.

Varför vi beter oss på ett visst sätt kan enkelt illustreras med vardagsekvationen. Storheterna på var sin sida om lik­hets­tecknet ska balanseras. Den ena är

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]yttervärlden; möjligheter, tillfälligheter, problem, kunder, kultur, föreskrifter osv. Den andra är innervärlden; din egen uppfattning om dina egna resurser; förmåga, kunskaper, erfarenheter, känslor, värderingar, attityder, riskbenägenhet osv. I varje skede i livet löser du ekvationen på ett eller annat sätt; genomtänkt eller spontant. Lösningen blir ett beteende t ex ”vänta och se, anfall är bästa försvar, bättre fly än illa fäkta, tala är silver men tiga är guld osv”. Vi planerar, vi chansar, vi kör med öppna kort, vi mörkar, vi är ärliga, vi tar till en vit lögn. Mycket beror på situationen men oftast handlar vi efter det invanda mönstret. >>>[/ezcol_1half_end]