Varumärket STiL

På djupet strävar vi människor, medvetet eller omedvetet, efter djupare till­freds­ställelse på vissa grundläggande områ­den. När de basala över­lev­nads­behoven är tillgodosedda förfinas behoven. Att hitta sig själv, en partner, sin plats i tillvaron, sina styrkor, sin ”motor”, sina mål och bilden av den egna lyckan. Varumärket STiL flyger över jorden och förändrar människors liv! 

Självbild och framtid
Leon Nordin; reklamguru på 80-talet, hävdade att god reklam måste vädja till drömmen om evigt liv, evig ungdom, möjlig rikedom, livslång virilitet och stor lycka. En fri tolkning av hans postulat blir:

  • Förläng livet med STiL; eller gör det åtminstone roligare
  • Ju tidigare du lär känna dig själv desto yngre förblir du genom livet
  • Självkännedom kan omsättas i både mjuka och hårda värden
  • Självkännedom strålar; du blir attraktiv
  • Drömmar om framtiden blir nåbara med STiL

Nära, närmare, närmast
Världens närmaste profil: den när­maste bilden jag kan få av mig själv, lätt att förstå, lätt att admi­nist­rera, att hitta, köpa, ge återkoppling på, använda, tillämpa, bygga utveckling på, söka support till, klaga på, berömma ... lätt att dela med världen!

Den mjuka profilen
Den är mjukare än andra, det är en ödmjuk profil inför det faktum att alla individer är unika men vi tar fasta på en dimension; beteendet, som går att gruppera i mer eller mindre tydliga kategorier, his­to­riskt förankrade, grundat på faktiska iakt­ta­gel­ser. Människan tycks i hög grad ha en positiv attityd gentemot antingen ratio­nella för­hål­lan­den eller emotionella förhållanden i omvärlden. Samtidigt förhåller vi oss till vår egen offentlighet; vill vi stå i centrum eller avvakta i periferin?

Färger
Vi lever i en tid och i ett sam­hälle som kommunicerar i koder; ringsignaler, skyltar, förbud, tecken, varning, blinkningar, köp nu osv. Alla som har körkort reagerar på rött och grönt. Gult och blått är fosterland för oss svenskar men också lätthet och glädje respektive kvalitet och bankomater. STiL kommunicerar i färg; rött, gult, grönt och blått.

Frihet
STiL
frigör individens möjligheter, under­lättar medvetna livsval. Frihet, rättvisa, ärlighet, glädje ... Mänskliga rättigheter. Väcker insikter om bete­en­den som lyfter individen. Inspirerar individen till utveck­ling. Tar vara på människors potential. Poäng­terar utveck­lings­pers­pek­tivet fram­för kart­lägg­ning. Åter­kopp­lingen syf­tar alltid till för­bätt­ring och positiva för­väntningar. STiL ska infria res­pon­den­tens både emotionella och rationella för­vänt­ningar. Vi skriver kontrakt med res­pon­den­ten; ”Ingen utveckling utan för­änd­ring!” Ett första steg … stora för­änd­ringar sker i små steg!

Marknadspositionering
Positionering: ”Den största tillgången i mark­nads­föring är att äga ett ord i kon­su­men­tens med­ve­t­ande.” STiL är ett bra exempel; beteendeSTiL, en så'n STiL han har, du har en skön STiL grabben, disc med STiL och finess, byt STiL, prova en ny STiL, utmana din STiL, STiL och etikett, STiLa dig lagom, SkrivSTiL, smsSTiL, ChatSTiL, bloggSTiL, STiL loving you ...