Användningsområden


Vi kan hävda två ståndpunkter: STiL kan användas till allt eller bara till ... En skiftnyckel har absoluta be­gräns­ningar både uppåt och neråt men passar i övrigt till många olika muttrar.

Bedömningar
STiL
har också begränsningar men de bygger på bedömningar. Är det lämpligt, kan jag till­räck­ligt, finns det tidigare erfarenhet, vad kräver situationen, har jag ont om tid, vad säger manualen osv?

Mer text ...

 

Ej diagnos
På en punkt tar vi är absolut ställning: STiL får inte an­vän­das för att ställa diagnoser (misstänkt avvikelse från ”normalt” beteende och vad det kan bero på) och inte heller får resultatet rap­por­teras till tredje person utan att respondenten har fått åter­kopp­ling och känner till vem mer som tar del av resultatet.

STiL är bra på
I övrigt är STiL ett bra hjälp­medel i alla situationer där vi bedömer människor (inklusive oss själva), grupper eller kulturer. I de flesta fall sker en omed­ve­ten, schablonmässig bedöm­ning; det vet man väl hur röd­håriga, yngre chefer, ung­domar, äldre, kvinnor är osv.

Rättvis bedömning
STiL
erbjuder en objektiv bedömning som, i jämförelse med schabloner, är rättvis mot båda parter. Även utan att ”mot­parten” har ”gjort profilen” kan kontakten bli mycket mera pro­duktiv genom att vi till­ämpar STiLmodellen när vi ”läser” andra.

Tipslista
Vi presenterar här en lista över användningsområden. Listan ska uppfattas som tips och inspiration. Bakom länkarna hittar du möjliga tillämpningar som bygger på egen erfarenhet.

Tillämpningstips
360°
Affärsutveckling
Coaching
Grupputveckling
Hitta din passion
Karriärväxling
Konflikthantering
Kundrelationer
Ledarstil
Motivationsfaktorer
Människokännare
Omplacering
Omställning
Organisationskultur
Outplacement
Personlig utveckling
Presentationsteknik
Reaktion under press
Rehabilitering
Rekrytering
Säljutveckling
Utvecklingsplanering
Utvecklingssamtal